แผนที่เมืองโบราณ

ดินแดนแห่งอาณาจักรล้านนาอันมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานสะท้อนผ่านรูปแบบทางสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ ภาคเหนือของไทยนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งวัดวาอาราม อาคารบ้านเรือน วิถีชีวิตของผู้คนซึ่งผูกพันธ์แน่นแฟ้นกับความเชื่อและศาสนาที่งดงามตามแบบของท้องถิ่นอันสืบสานมานานหลายชั่วคน เรียนรู้เเละเข้าใจถึงความเหมือนในความเเตกต่าง

ภาคเหนือ