=

หมู่บ้านไทยภาคเหนือ (60)

Share

Copied
  • ข้อมูล
เป็นการรวบรวมรูปแบบอาคารที่อยู่อาศัยของชาวบ้านแถบภาคเหนือมาจัดแสดง เพื่อให้เห็นถึงรูปแบบเฉพาะตัวอันเป็นเอกษลักณ์ บ้านสร้างด้วยไม้มีการออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ บางหลังประดับด้วยเครื่องตกแต่งทางความเชื่อ เช่น กาแล หรือหำยนต์ เป็นต้น

สถานที่ตั้ง หมู่บ้านไทยภาคเหนือ (60)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง