ตั๋วเข้าชม

ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
*เมืองโบราณ สมุทรปราการ จะเปิดให้เข้าชมทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เริ่มเสาร์แรก ในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

สำหรับบุคคลทั่วไป เที่ยวชม ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๙.๐๐ น.
บัตรคุ้มสยาม (คนไทย)
●  ผู้ใหญ่ ท่านละ ๔๐๐ บาท
●  เด็ก (๖-๑๔ ปี) ท่านละ ๒๐๐ บาท

ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป (ชาวต่างประเทศ)
●  ผู้ใหญ่ ท่านละ ๗๐๐ บาท
●  เด็ก (๖-๑๔ ปี) ท่านละ ๓๕๐ บาท
(ราคานี้รวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)

รอบรถรางที่ให้บริการ :
รอบที่ ๑     ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
รอบที่ ๒     ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
รอบที่ ๓     ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
รอบที่ ๔     ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
*กรุณาอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการซื้อบัตรทุกครั้งเพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม