ตั๋วเข้าชม

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป เมืองโบราณ สมุทรปราการ เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมทุกประเภทเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 19.00 น.(ปิดจำหน่ายบัตร เวลา 18.00 น.)

หมายเหตุ รถรางมีบริการเฉพาะ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สำหรับบุคคลทั่วไป เที่ยวชม ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๙.๐๐ น.
บัตรคุ้มสยาม (คนไทย)
●  ผู้ใหญ่ ท่านละ ๔๐๐ บาท
●  เด็ก (๖-๑๔ ปี) ท่านละ ๒๐๐ บาท

ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป (ชาวต่างประเทศ)
●  ผู้ใหญ่ ท่านละ ๗๐๐ บาท
●  เด็ก (๖-๑๔ ปี) ท่านละ ๓๕๐ บาท
(ราคานี้รวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)

รอบรถรางที่ให้บริการ :
รอบที่ ๑     ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.
รอบที่ ๒     ๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.
รอบที่ ๓     ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
รอบที่ ๔     ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

รอบที่ ๕     ๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.
*กรุณาอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการซื้อบัตรทุกครั้งเพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม

**รถราง มีบริการเฉพาะเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์