เงื่อนไขและบริการ

อัตราค่าบริการสำหรับบุคคลทั่วไป (ซื้อบัตรเข้าชมออนไลน์)
เปิดบริการทุกวัน 9.00 – 19.00 น.

บัตรคุ้มสยาม (คนไทย)
เที่ยวชม ตั้งแต่เวลา 09.00 -19.00 น.
– ผู้ใหญ่ ท่านละ 350 บาท
– เด็ก (6-14 ปี) ท่านละ 175 บาท
– นำรถยนต์ส่วนบุคคล/รถตู้ เข้าไป
(ราคาไม่รวมคนขับ) คันละ 400 บาท
(ราคานี้รวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)

ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป (ชาวต่างประเทศ)
เที่ยวชม ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น.
– ผู้ใหญ่ ท่านละ 700 บาท
– เด็ก (6-14ปี) ท่านละ 350 บาท
– นำรถยนต์ส่วนบุคคล/รถตู้ เข้าไป
(ราคาไม่รวมคนขับ) คันละ 400 บาท
(ราคานี้รวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)

ข้อปฏิบัติในการเยี่ยมชมเมืองโบราณ
• โปรดแต่งกายสุภาพ และรักษามารยาทในการเยี่ยมชม
• ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ และกรุณาช่วยกันรักษาความสะอาด
• ห้ามพกอาวุธ และวัตถุอันตรายเข้าในพื้นที่พิพิธภัณฑ์โดยเด็ดขาด
• ห้ามถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวทุกชนิด เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด (นอกเหนือจากการท่องเที่ยวทั่วไป) ภายในเมืองโบราณ ก่อนได้รับอนุญาต
• การขับขี่ยานพาหนะต่างๆ ให้ใช้ความเร็วที่กำหนดเท่านั้น และโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
• บุคคลซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย และไม่สามารถปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าวได้ เจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมชม
• โปรดช่วยกันรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเหล่านี้ไว้ เพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้ศึกษาเรียนรู้