เงื่อนไขและบริการ

“เที่ยวเมืองโบราณ…ไร้กังวล” เมืองโบราณเปิดให้เข้าชมทุกภาคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เปิดให้เข้าชมทุกวัน
◉ บัตรเข้าชม ผู้ใหญ่ 400.- บาท
◉ บัตรเข้าชม เด็ก(อายุ 6-14 ปี) 200.- บาท
◉ ค่าบัตรรถยนต์ 400.- บาท
◉ ฟรีบริการรถรางไฟฟ้า พาเที่ยวชม รอบละ 1.30 ชั่วโมง

◉ โปรโมชั่นบัตรเที่ยวเมืองโบราณ 365 วัน 850 บาท (บัตรรายปี) สามารถเข้าชมได้ทุกวันไม่จำกัดรอบ เที่ยวได้ตลอดปี 365 วัน เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการสมัครเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02-026-8800-9

อัตราค่าบริการสำหรับบุคคลทั่วไป
บัตรคุ้มสยาม (คนไทย)

●  ผู้ใหญ่ ท่านละ 400 บาท
●  เด็ก (6-14 ปี) ท่านละ 200 บาท
●  นำรถยนต์ส่วนบุคคล/รถตู้ เข้าไป
(ราคาไม่รวมคนขับ) คันละ 400 บาท)

ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป (ชาวต่างประเทศ)

●  ผู้ใหญ่ ท่านละ 700 บาท
●  เด็ก (6-14 ปี) ท่านละ 350 บาท
●  นำรถยนต์ส่วนบุคคล/รถตู้ เข้าไป
(ราคาไม่รวมคนขับ) คันละ 400 บาท)

ค่าเช่ารถกอล์ฟ
● รถกอล์ฟ 2 ที่นั่ง 〉ชั่วโมงแรก 350 บาท 〉ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 100 บาท
● รถกอล์ฟ 4 ที่นั่ง 〉 ชั่วโมงแรก 350 บาท 〉ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 200 บาท
● รถกอล์ฟ 6 ที่นั่ง 〉 ชั่วโมงแรก 500 บาท 〉ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 300 บาท

เงื่อนไขในการให้บริการ
1. ผู้เช่ารถกอล์ฟต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
2. ผู้เช่ารถกอล์ฟต้องมีใบขับขี่ในประเทศไทย หรือใบขับขี่สากล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02-026-8800-9 , 086-3247658

ข้อปฏิบัติในการเยี่ยมชมเมืองโบราณ
๑. โปรดแต่งกายสุภาพ และรักษามารยาทในการเยี่ยมชม
๒. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในเมืองโบราณ
๓. ห้ามพกอาวุธ และวัตถุอันตรายเข้ามาในพื้นที่เมืองโบราณโดยเด็ดขาด
๔. ห้ามถ่ายภาพนิ่ง และ / หรือ ภาพเคลื่อนไหว เพื่อการค้าหรือวัตถุประสงค์อื่นใด ที่ไม่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
๕. ห้ามถ่ายภาพทางอากาศ โดยใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศทุกชนิด ทุกประเภท
๖. ห้ามสัมผัส ลูบคลำ แตะต้อง หรือเคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆ ภายในเมืองโบราณที่จัดไว้ให้เข้าชมจนทให้เสียหาย ผิดเพี้ยน หรือเปลี่ยนลักษณะและตำแหน่งจากเดิม
๗. ห้ามขีดเขียน วาดรูป หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดรูปรอยต่างๆ บนส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างในเมืองโบราณที่จัดไว้ให้เข้าชมหรือบริเวณเมืองโบราณโดยเด็ดขาด
๘. ห้ามกระทำการใดๆ ที่ทำให้สิ่งปลูกสร้างในเมืองโบราณที่จัดไว้ให้เข้าชมหรือบริเวณเมืองโบราณ ชำรุด และเสียหายโดยเด็ดขาด
๙. ห้ามปีนป่ายสิ่งปลูกสร้างในเมืองโบราณที่จัดไว้ให้เข้าชมหรือกระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความชำรุดเสียหาย หรือก่อให้เกิดความสกปรกและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแก่สิ่งปลูกสร้างในเมืองโบราณที่จัดไว้ให้เข้าชมหรือบริเวณเมืองโบราณ
๑๐. ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลที่ก่อให้เกิดความสกปรกแก่สิ่งปลูกสร้างในเมืองโบราณที่จัดไว้ให้ เข้าชมหรือบริเวณเมืองโบราณโดยเด็ดขาด
๑๑. ห้ามปีนป่ายหรือเหยียบย่ำขึ้นไปบนสิ่งปลูกสร้างในเมืองโบราณหรือสิ่งต่างๆ ในเมืองโบราณที่จัดไว้ให้เข้าชม
๑๒. ห้ามหยิบฉวยหรือขโมยวัตถุหรือชิ้นส่วนของเมืองโบราณที่จัดไว้ให้เข้าชม กลับไปเป็นที่ระลึกโดยเด็ดขาด
๑๓. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนนักท่องเที่ยวอื่นๆ ที่กำลังชมสิ่งปลูกสร้างของเมืองโบราณ
๑๔. กรณีที่บุคคลใดไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นได้หรือก่อให้เกิดความเสียหายหรือก่อใหเกิดอันตรายต่อสิ่งปลูกสร้างในเมืองโบราณที่จัดไว้ให้เข้าชมหรือบริเวณโดยรอบเมืองโบราณ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่ให้เข้าชมเมืองโบราณต่อไปและไม่สามารถเรียกคืนค่าเข้าชมได้อีกประการหนึ่ง
๑๕. ให้ผู้เข้าชมทุกท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด