=

วิหารเมืองสะเมิง (56)

เชียงใหม่

Share

Copied
  • ข้อมูล
ผาติกรรมมาจากจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิหารไม้เก่าแก่ขนาดเล็กแบบล้านนาหลังคามุงด้วยแป้นเกร็ดสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างอาคารแบบไม่ข่มธรรมชาติให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และขนาดตามการใช้สอยของชุมชน ภายมีกู่แบบล้านนาซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระประธานของวิหาร

สถานที่ตั้ง วิหารเมืองสะเมิง (56)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง