=

เจดีย์เจ็ดยอด (57)

เชียงใหม่

Share

Copied
  • ข้อมูล
ถ่ายแบบจากจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราชกษัตริย์ราชวงศ์มังรายเมืองเชียงใหม่ ศูนย์กลางแห่งอาณาจักรล้านนา ทรงให้หมื่นด้ามพร้าคด(ดำ)ไปนำรูปแบบมาจากเจดีย์พุทธคยาประเทศอินเดียและเคยใช้เป็นสถานที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกของอาณาจักรล้านนา

สถานที่ตั้ง เจดีย์เจ็ดยอด (57)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง