=

เนินปราสาท (49)

สุโขทัย

Share

Copied
  • ข้อมูล
เป็นบริเวณที่ค้นพบพระแท่นมนังคศิลาอาสน์และศิลาจารึกหลักที่ ๑ อันเป็นหลักฐานที่สำคัญที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรในด้านต่างๆ

สถานที่ตั้ง เนินปราสาท (49)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง