=

ตลาดน้ำ (45)

Share

Copied
  • ข้อมูล
ตลาดน้ำแสดงให้เห็นถึงรูปแบบสภาพชุมชนเมืองลุ่มแม่น้ำในอดีตที่ตั้งถิ่นสร้างบ้านยื่นลงไปในน้ำต่อกันเป็นแนวตามฝั่ง บางหลังทำเป็นเรือนแพที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ สังคมตลาดน้ำเป็นสังคมเมืองที่หลากหลายทั้ง อาชีพ ศาสนาและชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่รวมด้วยความสัมพันธ์ด้านต่างๆอย่างกลมกลืน

สถานที่ตั้ง ตลาดน้ำ (45)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง