=

ศาลาร้องทุกข์ สุโขทัย (48)

สุโขทัย

Share

Copied
  • ข้อมูล
สร้างขึ้นเพื่อสะท้อนระบอบการปกครองแบบปิตุราชาในแบบของรัฐสุโขทัย ดังที่กล่าวไว้ในศิลาจารึกหลักที่ 1

สถานที่ตั้ง ศาลาร้องทุกข์ สุโขทัย (48)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง