=

เทวโลก (43)

Share

Copied
  • ข้อมูล
สร้างขึ้นเพื่อสะท้อนความเชื่อเรื่องเทพเจ้าตามคติของศาสนาฮินดูที่มีในสังคมไทย โดยภายในประดิษฐานเทพองค์สำคัญ เช่น พระพรมหม พระนารายณ์ พระศิวะ พร้อมเทพีชายาของเทพทั้งสาม รวมถึงเทพนพเคราะห์ประทับบนเทวพาหนะ โดยหล่อเป็นประติมากรรมสำริดที่สง่าและงดงาม