แผนที่เมืองโบราณ

ศูนย์รวมเเห่งความหลากหลายเป็นเบ้าหลอมทางวัฒนธรรมให้ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ มีทั้งวัฒนธรรมของชาวพุทธ ชาวมุสลิม ชาวเชื้อสายจีน มาเล ชาวเมือง ชาวเล บ้านเมืองมีความเก่าแก่มาตั้งแต่ยุคโบราณ เป็นที่ตั้งแห่งอาณาจักรศรีวิชัย ดินแดนแห่งคาบสมุทรที่เส้นทางของลมทะเลได้พัดพาผู้คนและความรุ่งเรืองต่างถิ่นมาผสมผสานกับชาวพื้นเมืองจนเจริญด้วยการค้า ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม อุดมด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำ การดำรงชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ ศิลปะที่งดงาม การผสมผสานอย่างลงตัวของความหลากหลายอันเป็นมนต์ขลังและมีเสน่ห์ให้ตรึงตราอิ่มใจ

ภาคใต้