=

พระบรมธาตุ (7)

นครศรีธรรมราช

Share

Copied
  • ข้อมูล
สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๑๐๙๘ ในรัชสมัยของพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชสร้างเมืองนครศรีธรรมราช เชื่อกันว่าเป็นเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ลักษณะเจดีย์เป็นแบบลังกาวงศ์ พระสถูปเป็นรูปโอคว่ำตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม มีกำแพงแก้วล้อมรอบพระสถูปเป็น ลานประทักษิณ มีเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งสี่มุมที่เสาหานเหนือองค์ระฆังและบัลลังก์มีรูปปั้นพระสาวกเดินจงกรมติดประจำเสาแปดองค์ เหนือขึ้นไปเป็นปล้องไฉน บัวคว่ำบัวหงายรับปลียอด ซึ่งหุ้มด้วยแผ่นทองคำ สุดปลียอดเป็นหยาดน้ำค้าง เมืองโบราณสร้างพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช โดยย่อส่วนลงเป็น ๑ ใน ๓ ขององค์จริง และมุ่งเอาแต่ส่วนที่เป็นแบบเก่าจริง ๆ เท่าที่สืบค้นได้ เพราะปูชนียสถานแห่งนี้ได้รับการบูรณะ มาโดยตลอด

สถานที่ตั้ง พระบรมธาตุ (7)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง