=

เทวรูปปัลลวะ (8)

พังงา

Share

Copied
  • ข้อมูล
เทวรูปพระวิษณุ พระศิวะ พระลักษมี ทำด้วยศิลา ประติมากรรมทั้งสามองค์นี้เป็นฝีมือของช่างปัลลวะในอินเดียใต้ (พุทธศตวรรษที่ ๑๓ – ๑๔) ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระยศเป็นมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯมาทอดพระเนตรเทวรูป สามองค์โผล่พระพักตร์และพระวรกายออกมาจากโคนต้นตะแบก ไม่มีผู้ใดทราบว่าแรกเริ่มเดิมทีเทวรูปเหล่านี้อยู่ที่ใดมาก่อน หรือถูกเคลื่อนย้ายมาจากที่ใดที่หนึ่งจึงถูกต้นตะแบกหุ้มไว้เช่นนี้ ลักษณะทรงผมและผ้านุ่งแสดงแบบอย่างอินเดียชัดเจน ปัจจุบันเทวรูปทั้งสามองค์นี้ได้รับการเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช

สถานที่ตั้ง เทวรูปปัลลวะ (8)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง