=

ศาลาในเมือง (5)

Share

Copied
  • ข้อมูล
ตามธรรมเนียมไทยโบราณนิยมสร้างศาลาไว้กลางหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นที่ประชุมประชาคมหรืองานบุญต่าง ๆ และยังใช้เป็นที่พักคนเดินทางในขณะที่ประตูเมืองยังไม่เปิด เช่นเดียวกับศาลาหน้าเมือง
เมืองโบราณสร้างศาลาในเมืองขึ้น โดยนำแบบมาจากศาลาในวัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี อันเป็นวัดโบราณแห่งหนึ่งซึ่งพระเจ้าตากทรงเคยใช้เป็นที่ประชุมทัพเพื่อปราบนายทองอยู่ นกเล็ก

สถานที่ตั้ง ศาลาในเมือง (5)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง