=

พระแท่นที่ประทับ (1)

Share

Copied
  • ข้อมูล
พระแท่นที่ประทับนี้สร้างขึ้นตามแบบฐานปราสาทสมัยสุโขทัย ก่อด้วยปูนทางเมืองโบราณได้สร้างศาลาทรงไทยหลังเล็กๆ ขึ้นบนพระแท่นนี้ เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐาน พระพรหมซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโบราณ