=

วิหารสุโขทัย (42)

Share

Copied
  • ข้อมูล
เมืองโบราณได้ศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ทำการสืบสร้างวิหารในรูปแบบทางสถาปัตยกรรมสุโขทัยขึ้นใหม่ให้สมบูรณ์เพื่อสะท้อนถึงความเจริญเมื่อครั้งอดีต

สถานที่ตั้ง วิหารสุโขทัย (42)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง