=

หอพระไตรปิฎกลางน้ำ (12)

Share

Copied
  • ข้อมูล
ผาติกรรมจากวัดบางใหญ่ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เป็นสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนปลาย สมัยโบราณตามวัดมักมีหอระฆังใช้แขวนระฆังเพื่อตีบอกเวลาและแจ้งช่วงเวลาในการประกอบสังฆกรรมต่างๆ เช่น ตียามเช้า เพื่อทำวัดและก่อนออกบิณฑบาตตียามเย็นบอกเวลาทำวัตรเย็น เป็นต้น

สถานที่ตั้ง หอพระไตรปิฎกลางน้ำ (12)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง