=

พระปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (14)

ราชบุรี

Share

Copied
  • ข้อมูล
ถ่ายแบบมาจาก จังหวัดราชบุรี เป็นปรางค์ศิลปะแบบลพบุรีและถูกต่อเติมในสมัยอยุธยาตอนต้น องค์ปรางค์ก่อด้วยศิลาแลงตกแต่งด้วยปูนปั้น แต่เดิมสร้างขึ้นเนื่องในศาสนาพุทธมหายานและปรับให้เป็นแบบเถรวาทในสมัยหลัง

สถานที่ตั้ง พระปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (14)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง