=

ขบวนเสด็จพยุหยาตราทางชลมารค (104)

Share

Copied
  • ข้อมูล
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย บ้านเมืองมีความมั่งคั่งจากการค้าขายกับนานาชาติ จำเป็นต้องสร้างประเพณีและศิลปกรรมเพื่อแสดงความโอ่อ่าและเกียรติภูมิของสังคม ทำให้มีการดัดแปลงเรือรบเป็นเรือพระราชพิธีเพื่อใช้ในการต้อนรับแขกเมือง แห่พระราชสาส์น และการเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่โดดเด่นเห็นจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคไปนมัสการพระพุทธบาทที่สระบุรี และถวายผ้าพระกฐินตามวัดสำคัญๆ ของราชอาณาจักร เพราะมีการจัดเป็นกระบวนเรือที่งดงาม แห่แหนและโห่เห่มาตามลำน้ำอย่างมโหฬาร เป็นสิ่งที่ประชาชนและชาวต่างประเทศได้มีโอกาสเฝ้าแหนชม
ขบวนพยุหยาตราชลมารคที่แสดงไว้ ณ ที่นี้ เป็นแบบที่มีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึง

กรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรมไทยแต่อดีตแล้ว ยังเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของแม่น้ำลำคลอง ที่เคยเป็นเส้นทางคมนาคมของบ้านเมืองอีกด้วย