=

ศาลาพระอรหันต์ (110)

Share

Copied
  • ข้อมูล
พุทธศาสนามหายานเป็นศาสนาสำหรับชนหมู่มากที่มีความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมและจิตวิญญาณที่ต่างระดับกัน การสั่งสอนและอบรมทางพระศาสนาจึงต้องใช้กุศโลบายให้เหมาะสมตามยุคสมัย การสร้างเรื่องพระอรหันต์นับเป็นอุบายที่สำคัญอย่างหนึ่ง เพื่อชี้ให้เห็นว่าผู้คนที่มี ความหลากหลายในด้านชาติกำเนิดและหมู่เหล่าที่ประพฤติในด้านคุณธรรมที่แตกต่างกันนั้นก็สามารถบรรลุความเป็นอรหันต์และพระนิพพานได้เช่นเดียวกัน