=

มณฑปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (เจ้าแม่กวนอิม) (105)

Share

Copied
  • ข้อมูล
คุณธรรมสองอย่างที่พัฒนาขึ้นเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมของมนุษยชาติ คือความเมตตากรุณาและความยุติธรรม ในความเชื่อทางพระพุทธศาสนานิกายมหายาน พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรคือพระเทพแห่งเมตตาธรรมนับเป็นเทพที่มีความโดดเด่นที่สุด เพราะมีผู้นับถืออย่างแพร่หลายจากอินเดียไปยังจีน ทิเบต ญี่ปุ่น และเกาหลี ทั้งทางบกและทางทะเล ภาพลักษณ์ของพระโพธิสัตว์องค์นี้โดยทั่วๆ ไปคือ มีพระวรกายที่งดงามอ่อนโยน ทรงสังวาลเป็นรูปเนื้อทราย และพระพักตร์เศร้าเป็นนิจ พร้อมด้วยสายพระเนตรที่แสดงความกรุณาห่วงใยมวลมนุษย์ ในเมืองจีนเรียกพระโพธิสัตว์องค์นี้ว่า กวนอิม หลังสมัยราชวงศ์ถังลงมา ได้เกิดตำนานเกี่ยวกับเจ้าแม่กวนอิมขึ้น จึงทำให้มี การสร้างรูปพระโพธิสัตว์องค์นี้เป็นสตรีไป และปัจจุบันคนส่วนใหญ่รู้จักกันว่าคือ เจ้าแม่กวนอิม

สถานที่ตั้ง มณฑปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (เจ้าแม่กวนอิม) (105)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง