=

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปางแสดงปาฏิหาริย์ (106)

Share

Copied
  • ข้อมูล
อีกมิติหนึ่งของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหรือเจ้าแม่กวนอิม ก็คือ เป็นเทพเจ้าผู้รักษาพระพุทธศาสนา ด้วยเหตุนี้จึงปรากฎรูปพระพุทธเจ้าที่มงกุฎเหนือพระนลาฏ และในการรักษาพระพุทธศาสนาก็คือการรักษาความยุติธรรม ต้องใช้พระเดชานุภาพปราบปรามฝ่ายอธรรมที่มาย่ำยีโลก และมวลมนุษย์ด้วยการ แสดงปาฏิหาริย์ที่สร้างความน่าสะพรึงกลัวให้ปรากฏแก่หมู่มารทั้งหลาย

สถานที่ตั้ง พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปางแสดงปาฏิหาริย์ (106)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง