=

ศาลารามเกียรติ์ (107)

Share

Copied
  • ข้อมูล
การสร้างสถานที่เป็นของส่วนรวมเป็นประเพณีของคนไทยแต่โบราณ เช่น การสร้างวัดสร้างศาลา เพื่อประกอบประเพณีพิธีกรรมและกิจกรรมทางสังคม สิ่งก่อสร้างเหล่านี้มักสร้างให้เป็นศิลปกรรม เพื่อเป็นหน้าเป็นตาของชุมชน และเป็นการแสดงจิตใจที่กว้างขวางไม่เห็นแก่ตัวของผู้สร้าง ศาลาห้าหลังนี้เป็นศาลาโถงที่สร้างขึ้นกลางหนองน้ำเพื่อให้เป็นที่พักร้อนและเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมในงานนักขัตฤกษ์ของผู้คนในสังคม เรียกชื่อว่า ศาลารามเกียรติ์ เพราะได้เขียนภาพรามเกียรติ์ประดับไว้ รามเกียรติ์เป็นวรรณกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านเมืองในประเทศไทยและเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รับถ่ายทอดมาจากอินเดีย แก่นแท้ของความนิยมในวรรณกรรมเรื่องนี้ก็เพื่อเชิดชูพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ ที่ต้องทรงประพฤติเสมือนเทพเจ้าบนพื้นพิภพ ในการขจัดทุกข์เข็ญให้แก่โลกและจรรโลงคุณธรรมของสังคม

สถานที่ตั้ง ศาลารามเกียรติ์ (107)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง