=

มณฑปเทพบิดร (108)

Share

Copied
  • ข้อมูล
การสร้างพุทธสถานที่สำคัญของชาวพุทธก็คือ การสร้างพระสถูปเจดีย์ที่บรรจุพระบรมธาตุในชุมชนที่เป็นเมืองใหญ่หรือนครแต่โบราณ ในดินแดนประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง นิยมสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ ให้เป็นดุจเขาพระเมรุมาศ อันเป็นศูนย์กลางของเมืองและจักรวาล มณฑป พระธาตุแห่งนี้ก็เช่นเดียวกัน สร้างขึ้นเพื่อเป็นศรีและความศักดิ์สิทธิ์ของเมืองโบราณ

สถานที่ตั้ง มณฑปเทพบิดร (108)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง