=

ศาลา ๒๔ กตัญญู (114)

Share

Copied
  • ข้อมูล
ความเป็นคนไทยเกิดขึ้นมาจากการผสมผสานของผู้คนหลายชาติพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นมอญ เขมร ลาว ญวน และคนจีน ซึ่งต่างคนก็สามารถนำเอาวัฒนธรรมเดิมของตนเข้ามาผสมผสานให้เป็นของส่วนรวมร่วมกัน โดยเฉพาะคนจีนมักเอาคุณธรรมที่ปรากฏในลัทธิความเชื่อทางศาสนาของตนมาสั่งสอนบรรดาลูกหลาน เช่น ความกตัญญูกตเวที ความซื่อสัตย์สุจริต ความเมตตากรุณา เป็นต้น แต่การอบรมสั่งสอนของคนจีนนั้น มักสร้างสิ่งที่เป็นรูปศักดิ์สิทธิ์มาให้คนเรียนรู้และกราบไหว้บูชา เช่น เจ้าพ่อกวนอูเป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ พระกวนอิมเป็นเทพแห่งความกรุณาปราณี เป็นต้น ในเรื่องกตัญญูตรงนี้ก็เช่นเดียวกัน คนไทยเชื้อสายจีนมีประเพณีที่สั่งสอนลูกหลานจากประวัติของบรรดาพระและนักปราชญ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของคุณธรรมดังกล่าว ศาลา ๒๔ กตัญญูนี้ คือสถานที่ซึ่งแสดงรูปปั้นของบรรดานักพรตและนักปราชญ์เหล่านั้น

สถานที่ตั้ง ศาลา ๒๔ กตัญญู (114)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง