=

มณฑปพระสี่ทิศ (116)

Share

Copied
  • ข้อมูล
ประเพณีการสร้างพระประธานสี่ทิศให้คนกราบไหว้บูชามีมาแล้วแต่สมัยทวารวดี สืบเนื่องมาจากบ้านเมืองสมัยหริภุญชัย สุโขทัย และล้านนา ดังเห็นตัวอย่างได้จากวัดพระสี่อิริยาบถที่เมืองกำแพงเพชร และวัดภูมินทร์ที่เมืองน่าน มณฑปพระสี่ทิศ ณ เมืองโบราณสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงประเพณีเดิมที่เคยมีอยู่

สถานที่ตั้ง มณฑปพระสี่ทิศ (116)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง