=

เรือนต้น (24)

Share

Copied
  • ข้อมูล
ถ่ายแบบจากเขตพระราชฐานวังสวนอัมพร กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงสร้างเป็นที่พระทับส่วนพระองค์ไว้ให้ผู้ใกล้ชิดเข้าเฝ้า เป็นเรือนไทยเครื่องไม้ฝาประกน เรือนต้นนี้สร้างเพื่อระลึกถึงการเสด็จประพาสต้นของพระองค์เมื่อปลายรัชกาล

สถานที่ตั้ง เรือนต้น (24)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง