=

พระธาตุพนม (71)

นครพนม

Share

Copied
  • ข้อมูล
พระธาตุพนม ถ่ายแบบจากจังหวัดนครพนม รูปแบบพระธาตุเป็นทรงสี่เหลี่ยมยอดแบบบัวเหลี่ยม เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระอุระ พระธาตุองค์นี้แรกสร้างในสมัยอาณาจักรศรีโคตรบูรและต่อเติมในสมัยวัฒนธรรมล้านช้างถือเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธในชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง