=

วิหารล้านช้างและหอไตรล้านช้าง (70)

Share

Copied
  • ข้อมูล
สร้างตามรูปแบบของช่างท้องถิ่นแถบลุ่มแม่น้ำโขง ตัวอาคารมีความโดดเด่นที่เครื่องหลังคาที่ซ้อนชั้นกันอย่างงดงามรวมถึงภาพปูนปั้นนูนต่ำประดับผนังด้านนอกและจิตรกรรมภายใน เช่นเดียวกับหอไตรกลางน้ำเสาเดียวฝาผนังสลักลวดลายซึ่งเป็นรูปแบบในศิลปะล้านช้าง

สถานที่ตั้ง วิหารล้านช้างและหอไตรล้านช้าง (70)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง