=

พระธาตุนารายณ์เจงเวง (69)

สกลนคร

Share

Copied
  • ข้อมูล
ถ่ายแบบจากจังหวัดสกลนคร เป็นปราสาทแบบศิลปะเขมรสมัยบาปวน ฐานเป็นศิลาแลง ตัวปราสาทก่อด้วยศิลาทรายสลักตกแต่งลวดลายตาคติฮินดู แต่เดิมเป็นเทวสถานต่อมาถูกปรับเป็นพระธาตุในคติของคนอีสาน ตามตำนานกล่าวว่าเป็นที่ประดิษฐานพระอังคารธาตุของพระพุทธเจ้า

สถานที่ตั้ง พระธาตุนารายณ์เจงเวง (69)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง