=

ศาลาระลึกชาติ (112)

Share

Copied
  • ข้อมูล
ความเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเป็นลักษณะความเชื่ออย่างหนึ่งในศาสนาของคนไทยในอดีต สัมพันธ์กับกฎแห่งกรรมที่เป็นแกนของศีลธรรมและระบบจริยธรรม ทำให้คนไทยส่วนใหญ่คิดถึงเรื่องชาตินี้และชาติหน้าอยู่ตลอดเวลา การเกิดในชาตินี้มีความทุกข์สุขอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับ กรรมดีคือบุญ และกรรมชั่วคือบาปที่กระทำไว้ในชาติที่แล้วมา ผู้ที่ทำบุญเมื่อตายไปแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ สามารถระลึกชาติก่อน ของตนได้เมื่อไปยืนอยู่ใต้ต้นปาริชาติหรือต้นทองหลาง

ศาลาระลึกชาติแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อสาธุชนจะได้ใช้เวลาชั่วขณะหนึ่งทบทวนบาปบุญต่างๆ ที่ทำมาเพื่อจะได้ไปเกิดในชาติใหม่ที่ดีกว่า