=

กู่คูมหาธาตุหรือกู่บ้านเขวา (77)

มหาสารคาม

Share

Copied
  • ข้อมูล
ถ่ายแบบจากจังหวัดมหาสารคาม วัสดุหลักคือศิลาแลงตกแต่งบางส่วนด้วยศิลาทราย เป็นโบราณสถานที่แสดงถึงการรับวัฒนธรรมแบบเขมรโบราณของชุมชนท้องถิ่น อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรูปแบบอโรคยาศาล ตามพระโองการแห่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

สถานที่ตั้ง กู่คูมหาธาตุหรือกู่บ้านเขวา (77)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง