=

ธรรมสถาน (75)

Share

Copied
  • ข้อมูล
เป็นเรือนไม้ทรงไทยหลังเล็กเรียงรายกันภายในพื้นที่ ธรรมสถานเมืองโบราณ ใช้เป็นพื้นที่ในการอมรบปฏิบัติธรรมตามแนวทางในพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในการขัดเกลาจิตใจ ให้สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม

สถานที่ตั้ง ธรรมสถาน (75)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง