=

ศาลเทพารักษ์ (67)

Share

Copied
  • ข้อมูล
สร้างขึ้นเพื่อสะท้อนถึงคติของคนในท้องถิ่น ที่มีความเชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติ ในรูปแบบของพระภูมิเจ้าที่ จึงสร้างศาลไว้เป็นที่สถิตย์เพื่อจะได้ปกป้องคุ้มครองคนในพื้นที่ให้อยู่เย็นเป็นสุข

สถานที่ตั้ง ศาลเทพารักษ์ (67)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง