=

ยมกปาฏิหาริย์ (65)

Share

Copied
  • ข้อมูล
เป็นประติมากรรมเล่าพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าปราบเหล่าเดียรถีย์โดยแสดงปาฏิหารย์กำหนดพระวรวายเป็นคู่ๆ บนต้นมะม่วงก่อนจะแสดงธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกุศโลบายของพระพุทธองค์ในพุทธกิจสั่งสอนผู้คนอย่างเหมาะสม

สถานที่ตั้ง ยมกปาฏิหาริย์ (65)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง