=

วิหารพระศรีสรรเพชญ (25)

อยุธยา

Share

Copied
  • ข้อมูล
เป็นพระวิหารหลวงขนาดใหญ่ มีพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนแกนสำริดหุ้มทองคำ พระนามว่า พระศรีสรรเพชญชดาญาณ ประดิษฐ์สถานอยู่ เป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำพระนคร ภายในวิหารใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของพระมหากษัตริย์

สถานที่ตั้ง วิหารพระศรีสรรเพชญ (25)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง