=

พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท (27)

Share

Copied
  • ข้อมูล
สร้างขึ้นจากการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ พระที่นั่งองค์นี้เป็นสถานที่ว่าราชการแผ่นดินและประกอบ พระราชพิธี สำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา อันแสดงถึงพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และเป็นสัญลักษณ์แทนกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งยังรุ่งเรือง

สถานที่ตั้ง พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท (27)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง