=

พระธาตุเชิงชุม (121)

สกลนคร

Share

Copied
พระธาตุเชิงชุม ตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตำนานได้กล่าวว่า บริเวณนี้เป็นที่รวมรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าทั้ง ๔ พระองค์ เป็นที่มาของการเรียกชื่อพระธาตุ ตามภาษาของชนพื้นเมืองว่า "พระธาตุเชิงชุม" ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นศิลปะล้านช้าง อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๒

เมืองโบราณได้ถ่ายแบบพระธาตุเชิงชุมมาสร้างขึ้นใหม่ ในสัดส่วนเท่ากับสถานที่ต้นแบบ คือ สูง ๒๔ เมตรเศษ ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านละ ๗.๕ เมตร ภายในประดิษฐานรอยพระพุทธบาทเพื่อให้พ้องกับตำนาน เรือนยอดประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มีกำแพงแก้วล้อมรอบองค์พระธาตุ บนกำแพงแก้วตกแต่งด้วยพญานาคเลื้อยจำนวน ๘ ตน ชูเศียรหันหน้าเข้าหากันบริเวณทางเข้าทั้งสี่ด้าน

สถานที่ตั้ง พระธาตุเชิงชุม (121)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง