เส้นทางแสวงบุญ “มหัศจรรย์เมืองแห่งศรัทธา”

September 25, 2019

เมืองโบราณ สมุทรปราการ
Wondersof Thailand
เที่ยวไทยได้…ในที่เดียว

“เส้นทางแสวงบุญมหัศจรรย์เมืองแห่งศรัทธา”
เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก  ของมวลมนุษยชาติ  แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาประเพณีที่ดีงามของคนในอดีตที่ส่งผ่านมาถึงคนในยุคปัจจุบัน เส้นทางแสวงบุญ “มหัศจรรย์ เมืองแห่งศรัทธา” เที่ยวชมสถาปัตยกรรมไทย พร้อมสักการะพระพุทธรูปและรูปเคารพเพื่อเป็นกิริยาบุญบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามคติทั้งในพระพุทธศาสนาและพราหมณ์ –ฮินดู เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตและนำพาความสุขกายสบายใจแก่ผู้ที่เคารพบูชา

เส้นทางแสวงบุญ เมืองโบราณ สมุทรปราการ ประกอบด้วย
บริเวณพุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล (พื้นที่ฟรีโซน)
1. มหาวิหารวชิรธรรม พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล ประดิษฐานพระพุทธรูป สัญลักษณ์ของอดีต ปัจจุบัน และอนาคตพระพุทธเจ้ารวม๓๘ พระองค์
2. พระกัมพุชราชวิมุติ(พระนาคปรก)
3. พระพุทธปาลิไลยกะชินสีห์
4. พระพุทธศรีสรรเพชญดาญาณแห่งกรุงศรีอยุธยา
5. พระแม่ธรณีบีบมวยผม
6. หมู่พระธาตุประจำปีเกิด  เจดีย์อุปปาตะสันติ

ภายในเมืองโบราณ สมุทรปราการ
7.พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร(กวนอิม) ปางแสดงเมตตาธรรม (หมายเลข 105 ในแผนที่เมืองโบราณ)
8. พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร(กวนอิม) ปางมหัศจรรย์ (ตรงข้ามกับ หมายเลข 106 ในแผนที่เมืองโบราณ)
9. พระตรีมูรติ(ศาลารามเกียรติ์) (หมายเลข 107 ในแผนที่เมืองโบราณ)

Share this news