เปิดภาพแห่งประวัติศาสตร์ “สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒” เมื่อครั้งเสด็จเยือนเมืองโบราณ สมุทรปราการ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕

September 10, 2022

เมื่อครั้งอดีต วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วย พระบรมวงศานุวงศ์ รับเสด็จ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร และพระราชสวามีในฐานะพระราชอาคันตุกะ เพื่อนำเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร เมืองโบราณ สมุทรปราการ

ในการนี้ ได้ทรงถวายเลี้ยงพระสุธารส แด่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ และพระราชสวามี ณ พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท เมืองโบราณสมุทรปราการ

เมืองโบราณ สมุทรปราการ ขอแสดงความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้ต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งราชวงศ์อังกฤษ

Share this news