พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเข้าชมเมืองโบราณและพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ฟรี

February 28, 2019

เงื่อนไข

  • (1) บัตรเข้าชมเมืองโบราณ…ฟรี สำหรับภิกษุและสามเณร ในศาสนาพุทธทุกนิกาย ฆราวาสผู้ติดตาม 5 ท่าน ได้สิทธิบัตรเข้าชมเมืองโบราณ คนละ 175 บาท 
  • (2) บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ …ฟรี สำหรับภิกษุและสามเณร ในศาสนาพุทธทุกนิกาย ฆราวาสผู้ติดตาม 5 ท่าน ได้สิทธิบัตรเข้าชม
  • พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ คนละ 100 บาท 
  • (3) ในกรณีผู้ติดตามเป็นชาวต่างชาติ ให้คิดราคาบัตรเข้าชมครึ่งราคา จากราคาเต็มของบัตรเข้าชมต่างชาติ

https://www.facebook.com/nakornrimkhobfa/photos/pcb.1297072077109326/1297070630442804/?type=3&theater
โทรศัพท์ 0 2323 4094 - 9        Facebook : เมืองโบราณ สมุทรปราการ

Share this news