=

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

"พิพิธภัณฑ์เอกชน ช้างเอราวัณโลหะ ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อสันติภาพและมวลมนุษยธรรม"

Share

Copied
  • ข้อมูล
  • คติเกี่ยวกับช้างเอราวัณ
  • อาคารพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
  • อัตราค่าเข้าชม
  • ระเบียบปฏิบัติในการเข้าชม
เข้าชมเว็บไซต์หลักของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณได้ที่  www.ErawanMuseum.com

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ เป็นประติมากรรมลอยตัวรูปช้าง 3 เศียร ซึ่งเป็นประติมากรรมลอยตัวที่ถูกสร้างขึ้นโดยด้วยวิธีเคาะมือแห่งแรกและแห่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีความสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ ที่ไม่ควรพลาดของจังหวัดสมุทรปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณแห่งนี้เริ่มสร้างเมื่อปี 2537 โดยได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมอย่างเป็นทางการได้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 เป็นต้นมา ตัวช้างรวมทั้งอาคารรองรับมีความสูง 43.6 เมตร (เทียบเท่าตึก 14 ชั้น) ความกว้างของช้าง 12 เมตร ความยาวลำตัวช้าง 39 เมตร น้ำหนักของลำตัวช้าง 150 ตัน และน้ำหนักของเศียรช้าง 100 ตัน แผ่นทองแดงบุผิวช้างด้านนอกทั้งตัว โดยใช้แผ่นทองแดงหนาประมาณ 1.2 มิลลิเมตร มีขนาดต่างๆกัน ตั้งแต่ 4x8 ฟุต จนถึงแผ่นเล็กสุดขนาดเท่าฝ่ามือ เคาะตกแต่งลวดลายเรียงต่อกันหลายแสนชิ้นด้วยความประณีต

 

 
เอราวัณ เรียกใน ภาษาสันสกฤตว่า ไอราวต หรือ ไอราวณ ภาษาบาลีเรียกว่า เอราวณ ส่วนในภาษาไทยเรียกว่า ไอราพต ไอราวัต ไอราวัณ และเอราวัณ ชื่อต่างๆ ทั้งหมดนี้มีความหมายถึง น้ำ เมฆฝน รุ้ง แปลรวมว่ากลุ่มก้อนเมฆที่มีฟ้าแลบ และทำให้เกิดฝนตก คัมภีร์ไตรภูมิกถา ได้พรรณนาความใหญ่โตโอฬารของช้างเอราวัณไว้อย่างละเอียดพิสดารมาก ซึ่งสรุปได้ว่า ช้างเอราวัณเป็นช้างที่มีขนาดใหญ่มาก ผิวกายสีขาวเผือก มีเศียร (หัว) 33 เศียร

ในคติโบราณเชื่อว่า บทบาทและหน้าที่อันสำคัญยิ่งของช้างเอราวัณ คือ เป็นพาหนะที่นำเสด็จพระอินทร์ไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งบนสวรรค์และโลกมนุษย์ เพื่อดูแลทุกข์สุขของชาวโลก เนื่องจากพระอินทร์ทรงเป็นหัวหน้าเทวดาที่คอยควบคุมดูแลดินฟ้าอากาศ มีวัชระสายฟ้าเป็นอาวุธ เป็นศัตรูกับความแห้งแล้ง บันดาลความอุดมสมบูรณ์และความชุ่มฉ่ำสู่โลกมนุษย์ ช้างเอราวัณจึงมีหน้าที่ดูดน้ำจากโลกขึ้นไปสวรรค์ ให้พระอินทร์บันดาลเกิดน้ำจากฟ้าตกลงสู่โลกมนุษย์

ช้างเอราวัณนั้น ถือว่าเป็นเจ้าแห่งช้างทั้งปวงในสากลจักรวาล เป็นพาหนะคู่พระทัยของพระอินทร์ เป็นสัญลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของพระอินทร์ คือสัญลักษณ์ของการกระทำความดี และสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ และเหตุที่ในทางศิลปกรรมนิยมทำรูปช้างเป็นสามเศียรแทนสามสิบสามเศียรนั้นเป็นการลดรูปทางศิลปะให้มีสัดส่วนที่สมดุลงดงามลงตัว

เข้าชมเว็บไซต์หลักของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณได้ที่  www.ErawanMuseum.com
อาคารพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จัดแบ่งพื้นที่หลักออกเป็นสามส่วน ซึ่งได้แนวคิดมาจาคัมภีร์ไตรภูมิกถา ที่แบ่งภพภูมิ เป็นสามส่วนสำคัญ คือ บาดาล โลกมนุษย์ และสวรรค์

ชั้นสุวรรณภูมิ
ชั้นล่างสุดเป็นใต้ดินหรือบาดาล เรียกว่า “ชั้นสุวรรณภูมิ” จัดแสดงโบราณวัตถุเครื่องกระเบื้อง ในชั้นนี้ต้องการสื่อความหมายทางวัฒนธรรมของคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งโบราณเรียกว่า ดินแดนสุวรรณภูมิ โบราณวัตถุที่นำมาสื่อความหมาย คือ ภาชนะดินเผา ที่เรียกว่า “เครื่องกระเบื้อง” เพราะการทำภาชนะดินเผานับเป็นนวัตกรรมในการผลิตเครื่องใช้สอยอันปรากฎหลักฐานว่ามีใช้กันมานับพันปีแล้วในดินแดนสุวรรณภูมิ ใช้ทั้งในชีวิตประจำวันและเป็นสิ่งของแลกเปลี่ยนในเชิงพาณิชย์ แสดงถึงความเคลื่อนไหวติดต่อกันของท้องถิ่นต่างๆ ในดินแดนสุวรรณภูมิ ประเภทภาชนะที่นำมาจัดแสดง อาทิ เครื่องสังคโลก ภาชนะเครื่องกระเบื้องแบบลพบุรี เครื่องเบญจรงค์ และเบญจรงค์ลายน้ำทอง เป็นต้น

ชั้นโลกมนุษย์
ลำดับที่สองหรือชั้นกลางเป็นส่วนอาคารที่รองรับตัวช้างคือ “ชั้นโลกมนุษย์” เป็นบริเวณตัวอาคารทรงกลมที่รองรับน้ำหนักของตัวช้าง เล่าถึงเรื่องราวสะท้อนแก่นพระศาสนาที่ค้ำจุนโลกมนุษย์ให้เกิดศานติผ่านเสาเคาะดุนโลหะภายในอาคารเป็นภาพเรื่องราวอันแฝงด้วยคติธรรมทางศาสนา ภายในอาคารประดับตกแต่งตามส่วนต่างๆ ด้วยเครื่องถ้วยเบญจรงค์และลวดลายปูนปั้นอวดฝีมือภูมิปัญญาแห่งช่างไทยได้อย่างวิจิตร ผสมผสานศิลปะของโลกตะวันตกอย่างกลมกลืนด้วยเพดานอาคารห้องโถงอันเปรียบเสมือนหลังคาโลก ตกแต่งเป็นรูปแผนที่โลกขนาดใหญ่บนงานกระจกสี (stained glass) เป็นผลงานของ Mr.Jacob Schwarzkopf ศิลปินชาวเยอรมัน

ชั้นจักรวาล
ชั้นสามคือส่วนในตัวช้างเป็นส่วนที่อยู่เหนือโลกมนุษย์ขึ้นไปตามคติในไตรภูมิ นั้นสรวงสวรรค์ เรียกว่า “ชั้นจักรวาล” เป็นบริเวณภายในตัวอาคารรูปช้าง จัดแสดงโบราณวัตถุ คือ พระพุทธรูปโบราณสมัยต่างๆ ซึ่งจัดแสดงในลักษณะของการประดิษฐานให้สมกับความที่เป็นสิ่งเคารพบูชาอันเป็นค่าควรเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ในตำแหน่งที่เหมาะสม

เข้าชมเว็บไซต์หลักของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณได้ที่  www.ErawanMuseum.com
เข้าชมเว็บไซต์หลักของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณได้ที่  www.ErawanMuseum.com

บัตรเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป

ราคาบัตรสำหรับชาวไทย (พร้อมดอกไม้ ธูป สามารถเดินชมบริเวณสวนได้โดยรอบ)
เวลา 09.00-18.00 น.
● ผู้ใหญ่ 250 บาท / เด็ก 125 บาท

ราคาบัตรสำหรับชาวต่างประเทศ
เวลา 09.00-18.00 น.
● ผู้ใหญ่ 400 บาท / เด็ก 200 บาท

มีบริการ Audio Guide (ไทย อังกฤษ จีน เกาหลี รัสเซีย) สำหรับท่านที่เข้าชมภายในตัวอาคารพิพิธภัณฑ์

เปิดให้เข้าชมตามรอบ หนังตะลุง
รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 10.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 10.00 - 11.00 น.
รอบที่ 3 เวลา 11.00 - 12.00 น.
รอบที่ 4 เวลา 12.30 - 13.30 น.
รอบที่ 5 เวลา 13.30 - 14.30 น.
รอบที่ 6 เวลา 14.30 - 15.30 น.
รอบที่ 7 เวลา 15.30 - 16.30 น.
รอบที่ 8 เวลา 16.30 - 17.30 น.

ตั้งแต่เวลา 18.00 - 19.00 น. เข้าชมได้ตามอัธยาศัย
- รอบเวลาการเข้าชมดังกล่าวจะมีเจ้าหน้าที่แนะนำให้ข้อมูลโดยทั่วไป
- นักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะ (ไม่เกิน 30 คน/ 1 กลุ่ม) ต้องการมัคคุเทศก์นำชม
กรุณาติดต่อที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร

● บริการที่จอดรถฟรี
● รถประจำทางสาย 25, 142, 365
รถประจำทางปรับอากาศสาย 102, 507, 511, 536
● อัตราเข้าชมพิเศษ สำหรับนักเรียน-นักศึกษา ที่มาเป็นหมู่คณะในนามโรงเรียนหรือสถานศึกษา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 02-371-3135-6
โทรสาร   02-380-0304
ระเบียบพึงปฏิบัติในการเข้าชม

๑. กรุณาแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมเสื้อแขนกุด สายเดี่ยว หรือชุดสวมสั้นเหนือเข่า

๒. ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้า

๓. กรุณาเข้าชมด้วยความสุภาพ ห้ามส่งเสียงดัง

๔. กรุณารักษาความสะอาด

๕. ห้ามกระทำใดๆ ให้เกิดการชำรุดเสียหายต่อสถานที่

๖. ห้ามนำอาหารเครื่องดื่มเข้าไปรับประทาน

๗. โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

สถานที่ตั้ง พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

99/9 หมู่ 1, ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่, อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร : 02-371-3135-6