โรงเรียนเมืองโบราณ เปิดรับสมัครนักเรียน”หลักสูตรนาฏศิลป์ฯ”รุ่นที่ ๑๙

November 12, 2019

โรงเรียนเมืองโบราณ,หลักสูตรนาฏศิลป์,เรียนรำไทย,

โรงเรียนเมืองโบราณ เปิดรับสมัครนักเรียน หลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดงพื้นฐาน รุ่นที่ ๑๙


●  เริ่มเรียน ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓
●  เรียนเฉพาะวัน อาทิตย์ ช่วงเช้า เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ ช่วงบ่าย ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
●  (รับนักเรียนอายุ ๖ ปี ขึ้นไป)

**โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับนักเรียนที่สมัคร วันนี้ ถึง ๑๕ พ.ย.๖๒
●  ค่าธรรมเนียมการศึกษา เพียง ๔,๕๐๐ บาทเท่านั้น!! (จากปกติราคาคอร์ส ละ ๕,๐๐๐ บาท)
● สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่โรงเรียนเมืองโบราณ

หลักฐานการสมัคร
๑. รูปถ่ายขนาด ๑ – ๒ นิ้ว จำนวน  ๒ ใบ
๒. สำเนาบัตรประชาชน (ลงลายมือรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน ๒ ใบ
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน (ลงลายมือรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน ๒ ใบ 

สอบถามเพิ่มเติมโทร๐ ๒๓๒๓ ๔๐๙๔ – ๙ ต่อ ๓๑๒ / ๐๘๔-๙๓๗-๐๐๒๖
(เปิดทำการวันจันทร์ – เสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.)

Share this news