เมืองโบราณ สมุทรปราการ เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง

December 22, 2022

ตำแหน่งที่รับสมัคร มี ดังนี้
๑. เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๒. เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ (Operator) จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๓. เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ จำนวน ๕ ตำแหน่ง
๔. เจ้าหน้าที่ขับรถราง จำนวน ๔ ตำแหน่ง
๕. พนักงานประจำร้านนะโมสเตชั่น จำนวน ๒ ตำแหน่ง
๖. ผู้ช่วยประจำร้านสตูดิโอชุดไทย จำนวน ๖ ตำแหน่ง
๗. พนักงานเสิร์ฟ จำนวน ๔ ตำแหน่ง
๘. ผู้ช่วยเชฟ (จัดงานเลี้ยง) จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๙. แม่บ้าน จำนวน ๔ ตำแหน่ง (สถานที่ปฏิบัติงาน : สวนลุมฯ ๑ ตำแหน่ง, เมืองโบราณ สมุทรปราการ ๒ ตำแหน่ง, นครริมขอบฟ้า ๑ ตำแหน่ง)
๑๐. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๓ ตำแหน่ง (สถานที่ปฏิบัติงาน : พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ สมุทรปราการ ๑ ตำแหน่ง, เมืองโบราณ สมุทรปราการ ๒ ตำแหน่ง)
๑๑. พนักงงานสวน จำนวน ๔ ตำแหน่ง (สถานที่ปฏิบัติงาน : พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ สมุทรปราการ ๑ ตำแหน่ง, เมืองโบราณ สมุทรปราการ ๓ ตำแหน่ง)
๑๒. พนักงานขับรถผู้บริหาร จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๑๓. พนักงานเก็บขยะ จำนวน ๒ ตำแหน่ง
๑๔. พนักงานล้างจาน จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๑๕. พนักงานสนับสนุน (ยกของ) จำนวน ๑ ตำแหน่ง

เอกเสารประกอบการรับสมัครงาน
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาวุฒิการศึกษา ๑ ฉบับ
๔. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว
๕. เอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร ๑ ฉบับ

สอบถามเพิ่มเติมโทร. ๐ ๒๐๒๖ ๘๘๐๐-๙ ต่อ ๓๐๗, ๓๐๘, ๓๑๘
สถานที่รับสมัครงาน : ตึกบัญชาการ นครริมขอบฟ้าเมืองโบราณ

Share this news